Dodatek węglowy dla mieszkańców wspólnot mieszkaniowych
Czy mieszkając w bloku, którego mieszkańcy tworzą wspólnotę mieszkaniową jej mieszkaniec ma prawo do dodatku węglowego wprowadzonego na mocy Ustawy…
Mediacja jako pozasądowy sposób rozwiązywania sporów
Mediacja jest dobrowolnym i poufnym procesem porozumiewania się stron będących w konflikcie, w obecności neutralnej i bezstronnej osoby, tj. mediatora.…