Mediacja jako pozasądowy sposób rozwiązywania sporów
Mediacja jako pozasądowy sposób rozwiązywania sporów

 

Mediacja jest dobrowolnym i poufnym procesem porozumiewania się stron będących w konflikcie, w obecności neutralnej i bezstronnej osoby, tj. mediatora. Celem mediacji jest stworzenie osobom będącym w konflikcie (czyli stronom) warunków, które sprzyjają porozumieniu.

Mediacja może zostać podjęta na podstawie umowy stron albo postanowienia sądu. Cechą charakterystyczną jest to, że w każdym przypadku jest ona dobrowolna. Brak zgody jednej ze stron konfliktu uniemożliwia jej przeprowadzenie. Poza tym nawet gdy strona początkowo zgodzi się na przeprowadzenie mediacji, to nie ma przeszkód aby na każdym etapie sprawy wycofać się z niej. 

Zasady postępowania mediacyjnego:

Dobrowolność - nie trzeba się na nią zgadzać. W każdej chwili można z niej zrezygnować. Skierowanie sprawy na mediację przez sąd, nie oznacza, że kierowane na nią osoby będą musiały w niej uczestniczyć - nawet gdy strony początkowo wyraziły zgodę na jej przeprowadzenie.

Poufność - mediator jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkiego co się dowiedział podczas mediacji od stron.

Neutralność jest postawą mediatora wobec przedmiotu sporu. Oznacza, że mediator nie decyduje o czym strony będą rozmawiać, ani o tym jak spór powinien być rozwiązany. Zadaniem mediatora jest wyłącznie stworzenie warunków umożliwiających rozmowę pomiędzy stronami sporu.

Bezstronność jest postawą mediatora wobec stron mediacji, która stwarza im jednakowe możliwości w reprezentowaniu swoich potrzeb i punktów widzenia. Mediator nie rozstrzyga kto ma rację, nie staje po stronie żadnego uczestnika mediacji.

            Co istotne wiele spraw można uregulować przed mediatorem, bez konieczności angażowania sądu. Trzeba pamiętać, że ugoda zawarta przed mediatorem, zaakceptowana następnie przez sąd ma moc orzeczenia sądu. Częstym przypadkiem korzystania z pomocy mediatora jest uregulowanie kontaktów pomiędzy rodzicami dzieci (w sytuacji gdy rodzice byli w związki partnerskim i rozstali się, a chcą tę kwestię uregulować). Jeżeli są w stanie dojść do porozumienia w tej kwestii, to wystarczy że udadzą się do mediatora, podpiszą zawartą ugodę (którą następnie trzeba złożyć w sądzie celem jej zatwierdzenia). Podobnie wygląda sprawa alimentów na dzieci. Obecnie aby móc skorzystać z pomocy finansowej MOPSu/GOPSu trzeba mieć uregulowaną kwestię alimentów na dzieci. Jeśli rodzice są w stanie porozumieć się w tej kwestii, to wystarczy podpisać ugodę przed mediatorem. Zatwierdzona przez sąd ugoda ma skutki prawomocnego wyroku. Pozwoli to zaoszczędzić czas. Na sprawę sądową trzeba czekać od kilku do kilkunastu miesięcy. Warunkiem skorzystania z dobrodziejstwa mediacji jest jednak wola obu stron i chęć rozwiązania sporu w ugodowy sposób.

Jeśli jesteś zainteresowany zawarciem ugody mediacyjnej w jakiejkolwiek sprawie skontaktuj się z nami.

Pozdrawiamy,

Zespół Kancelarii