Zakres usług

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego m.in.:
 • ustalenie nieistnienia małżeństwa,
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • rozwód,
 • separację,
 • dokonanie podziału majątku wspólnego,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • ustalenie, zaprzeczenie macierzyństwa,
 • ustalenie, zaprzeczenia ojcostwa,
 • ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • alimenty,
 • dotyczące ustalenia kontaktów z dzieckiem,
 • z zakresu opieki,
 • z zakresu kurateli,
 • o wyrażenie zgody na wydanie dokumentu paszportowego dla dziecka,
 • o wyrażenie zgody na zmianę imienia, nazwiska dziecka,
 • o określenie miejsca zamieszkania dziecka.
Sprawy z zakresu prawa cywilnego m.in.:
 • ubezwłasnowolnienie,
 • zapłatę z tytułu niewykonania umowy,
 • ustalenie nieważności umowy,
 • zniesienie współwłasności,
 • zasiedzenie,
 • ustanowienie służebności,
 • eksmisję,
 • dochodzenie odszkodowania,
 • dochodzenie zadośćuczynienia,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia
Sprawy odszkodowawcze:
 • uzyskiwanie odszkodowań z tytułu szkód na osobie i szkód majątkowych,
 • zgłaszanie roszczeń, prowadzenie postępowań przed ubezpieczycielem jak i przed sądem,
 • analiza polis i Ogólnych Warunków Umów
Sprawy z zakresu prawa spadkowego m.in.:
 • sporządzanie projektów testamentów, w tym zapisów windykacyjnych,
 • dotyczące ważności testamentu,
 • roszczenia z tytułu zachowku,
 • o stwierdzenie nabycia spadku,
 • o dział spadku.
Sprawy z zakresu prawa pracy m.in.:
 • przygotowywanie umów o pracę, projektów regulaminów, zakładowych układów zbiorowych pracy,
 • przywrócenie do pracy bądź o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
 • zapłatę wynagrodzenia za pracę, o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
 • dotyczące diet z tytułu odbytych podróży służbowych,
 • badanie stanu prawnego i dokonywanie oceny istniejących stosunków pracowniczych w zakładzie pracy, w tym umów o pracę,
 • wydawanie opinii o zasadności rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem lub przez pracownika.
Sprawy z zakresu prawa gospodarczego i handlowego m.in.:
 • zakładanie i rejestracja spółek,
 • bieżąca obsługa prawna związana z działalnością spółek,
 • przygotowywanie projektów uchwał,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów,
 • windykacja należności,
 • prowadzenie spraw egzekucyjnych,
 • dotyczące zakładania działalności gospodarczej.
Sprawy z zakresu prawa medycznego m.in.:
 • dotyczące praw pacjenta,
 • o odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy w sztuce lekarskiej,
 • przygotowywanie informacji i opinii prawnych.
Sprawy z zakresu prawa administracyjnego m.in.:
 • reprezentacja przed organami administracji państwowej,
 • sporządzanie pism w toku postępowania administracyjnego, w tym odwołań od decyzji organów I instancji,
 • reprezentowanie przed Sądami Administracyjnymi, w tym sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.