Dodatek węglowy dla mieszkańców wspólnot mieszkaniowych
Dodatek węglowy dla mieszkańców wspólnot mieszkaniowych

Czy mieszkając w bloku, którego mieszkańcy tworzą wspólnotę mieszkaniową jej mieszkaniec ma prawo do dodatku węglowego wprowadzonego na mocy Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U.2022.1692 z dnia 2022.08.11)?

Analizując przepisy przedmiotowej ustawy pod warunkiem spełnienia wskazanych w niej przesłanek uważam, że tak.

Zgodnie bowiem z art. 2 tejże ustawy: Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez gospodarstwo domowe zgodnie z ustawą rozumie się: osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe), przy czym w myśl ustawy paliwem stałym są: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Trzeba jednak pamiętać, że aby skutecznie złożyć wniosek o dodatek węglowy nasz blok musi być ogrzewany przez tzw. lokalną sieć ciepłowniczą, przez którą rozumie się: sieć dostarczającą ciepło do budynków z lokalnych źródeł ciepła (zasilanych węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego): kotłowni lub węzła cieplnego, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku lub ciepłowni osiedlowej lub grupowego wymiennika ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW, dostarczającego ciepło do budynków – w rozumieniu art. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Co istotne - przez lokalną sieć ciepłowniczą nie należy rozumieć miejskiej sieci ciepłowniczej. Należy rozumieć to tak, że jeśli nasz blok jest zasilany wewnętrzną kotłownią (o mocy nominalnej do 11,6 MW) „należącą” do wspólnoty i zainstalowanej w innym budynku, a my jako mieszkańcy płacimy czynsz do wspólnoty, w którym de facto składamy się na zakup opału to spełniamy kryteria wskazane w ustawie. Oczywiście warunkiem niezbędnym do tego aby starać się o dodatek węglowy jest także zgłoszenie/wpisanie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. We wniosku (pkt 4) zaznaczamy rubrykę: Gospodarstwo domowe wnioskodawcy znajduje się: w budynku lub lokalu, w których ogrzewanie realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła na paliwo stałe zainstalowanego w innym budynku.

Do składanego wniosku należy przedłożyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku w którym mieszkamy o tym, że blok jest ogrzewany w sposób wskazany w ustawie (przez lokalną sieć ciepłownicza zasilaną przez wskazany w niej rodzaj paliwa stałego) - zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Podsumowując - dodatek węglowy przysługuje mieszkańcom budynków wielorodzinnych (bloków), którzy kupują opał do kotłowni w ramach wspólnoty mieszkaniowej. W takim przypadku – w przypadku zachowania w/w warunków wskazanych w ustawie każde gospodarstwo domowe ma prawo indywidualnie wystąpić o dodatek węglowy.

 

r. pr. Remigiusz Sawicki