Podatki przy spadku
Podatki przy spadku
Ustawa o podatku od spadków i darowizn zwalnia całkowicie od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze spadku przez członków najbliższej rodziny. Wprowadzone kilka lat temu rozwiązanie jest swoistym ewenementem na skalę światową, gdyż nie istnieje górna granica zwolnienia co jest zasadą w systemach podatkowych innych państw. Ze zwolnienia korzystają małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha. Rodzina adopcyjna też korzysta z ulgi. Jedynym haczykiem tej instytucji jest zachowanie terminu na zgłoszenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycia własności rzeczy po śmierci spadkodawcy. Zwolnienie ma bowiem charakter warunkowy. W przypadku upływu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądowego w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku - uprawnienie do zwolnienia wygasa, a podatek należy zapłacić na zwykłych, obowiązujących pierwszą grupę podatkową zasadach.

Nieco odmiennie przedstawia się sytuacja w przypadku nabycia wkładu oszczędnościowego w drodze dziedziczenia. Zgodnie z przepisami Prawa bankowego wkład ten nie wchodzi do spadku i termin na zgłoszenie jego nabycia przez uprawnionego do niego członka rodziny liczony jest już od dnia śmierci posiadacza rachunku a nie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądowego w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku. Pożyteczna cecha tej instytucji polega na przyspieszeniu możliwości dysponowania pieniędzmi zmarłego spadkodawcy przez wskazanych przez niego członków rodziny. Niestety z punktu widzenia prawa podatkowego skraca potencjalnemu podatnikowi termin na uniknięcie tego podatku.